SUREE INNOVATION SOLUTIONS 6 CO.,LTD.
บริษัท สุรี อินโนเวชั่น โซลูชั่น 6 จำกัด

สมอ.

สมอ สมอ. คือ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหหกรรม เป็นสถาบันแห่งชาติ มีหน้าที่กำหนด “มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)” เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ผลิตนำไปใช้ในการผลิต ผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพในระดับที่เหมาะสมกับการใช้งานมากที่สุด และให้การรับรองผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด โดยการอนุญาตให้แสดงเครื่องหมายมาตรฐานจำนวน 2 แบบ คือ เครื่องหมายมาตรฐานทั่วไปและเครื่องหมายมาตรฐานบังคับ