SUREE INNOVATION SOLUTIONS 6 CO.,LTD.
บริษัท สุรี อินโนเวชั่น โซลูชั่น 6 จำกัด

บริการขอใบอนุญาต มอก. สมอ. ทุกประเภท

SUREE INNOVATION ให้บริการโดยยึดหลักตามที่กฎหมายกำหนด และคำนึงถึงความปลอดภัย อีกทั้งสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า ด้วยกระบวนการขั้นตอนตรวจสอบได้ และรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการส่งออกต่างประเทศ หรือเฉพาะในประเทศไทย ผู้ผลิต หรือ ผู้นำเข้า (Importer) ที่ต้องการใช้ตรา ม.อ.ก ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ในหมวดบังคับ หรือไม่บังคับ ต้องศึกษามาตรฐานของผลิตภัณฑ์ให้เข้าใจ ซึ่งรายการมาตรฐาน ม.อ.ก ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ สามารถดูได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานมาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรม www.tisi.go.th และหนังสือมาตรฐาน ม.อ.ก ต่างๆ สามารถหาซื้อไดที่สำนักงานมาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรม ผลิตภันฑ์ที่ต้องการใช้ตรา ม.อ.ก จะต้องถูกออกแบบให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ผู้ผลิตควรทำการทดสอบเบื้องต้นตามวิธีการมาตรฐาน เมื่อแน่ใจว่าผ่านแล้วจึงดำเนินการ ขอใช้ตรา ม.อ.ก ผู้ผลิตสามารถจัดการทดสอบเบื้องต้นเอง (บุคลากร + เครื่องมือทดสอบ + วิธีการทดสอบ พร้อม) หรืออาจใช้บริการหน่วยงานที่ให้บริการทดสอบที่มีความสามารถตามมาตรฐานนั้นๆ นอกจากผลิตภันฑ์ต้องผ่านการทดสอบแล้ว สถานที่ผลิต ขบวนการการผลิต จะต้องถูกตรวจสอบด้วย ซึ่งจุดประสงค์ของการตรวจสอบ เพื่อตรวจระบบการควบคุมคุณภาพ ซึ่งเริ่มตั้งแต่ การตรวจรับวัตถุดิบ การจัดเก็บวัตถุดิบ ขั้นตอนการผลิต การควบคุมการผลิต การตรวจคุณภาพในขบวนการผลิต การตรวจคุณภาพก่อนการส่งมอบ การบรรจุภัณฑ์ การอบรมบุคลากร ตลอดจนการควบคุมเครื่องมือวัดและทดสอบที่ใช้ในขบวนการผลิต เครื่องหมายที่แสดงบนผลิตภัณฑ์ที่มีกฏหมาย กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ผู้ประกอบการที่จะต้องผลิต นำเข้า และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ที่เป็นไปตามมาตรฐานเท่านั้น เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภคและป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นแก่เศรษฐกิจในประเทศ
“เครื่องหมายมาตรฐานบังคับ” เป็นเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ ที่กฎหมายกำาหนดให้ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน และใช้ทั้งกับผู้ผลิตทั้งในประเทศและต่าง ประเทศ เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคและป้องกันความเสียหาย โดยกฎหมายบังคับผู้ผลิต ผู้นำเข้าและผู้จำหน่าย ต้องผลิต นำเข้า และจำหน่ายแต่ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปตาม มาตรฐานแล้วเท่านั้น ซึ่งจะต้องมีเครื่องหมายมาตรฐานบังคับ ติดแสดงไว้ทุกหน่วยเพื่อ แสดงว่าผลิตภัณฑ์นั้น ได้ผ่านการตรวจสอบ รับรองแล้วตามกฎหมาย เช่น สายไฟฟ้า บัล ลาสต์ ผงซักฟอก ท่อพีวีซี ผลิตภัณฑ์ เหล็ก ถังดับเพลิง ของเล่นเด็ก หมวกกันน็อค เป็น ต้น

เครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ สมอ. กำหนดมาตรฐานของผลิตภัณฑ์นั้นไว้ ซึ่งผู้ผลิตสามารถยื่นขอการรับรองคุณภาพโดยสมัครใจ เพื่อการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามเกณฑ์กำหนดในมาตรฐานและหลักประกันให้กับผู้บริโภคหรือผู้ซื้อผลิตภัณฑ์นั้นมีคุณภาพ มีความปลอดภัยคุ้มค่า
“เครื่องหมายมาตรฐานทั่วไป” เป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ สมอ. กำหนด มาตรฐานของผลิตภัณฑ์นั้นไว้แล้ว ซึ่งผู้ผลิต(ในประเทศไทย) สามารถยื่นขอการรับรอง คุณภาพโดยสมัครใจ (มาตรฐานทั่วไป) เพื่อการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ให้เป็นไปตามเกณฑ์กำหนดในมาตรฐานและ หลักประกันให้กับผู้บริโภคหรือผู้ซื้อว่าผลิตภัณฑ์นั้นมีคุณภาพ มีความปลอดภัย คุ้มค่า สมราคา เช่น ผลิตภัณฑ์อาหารวัสดุก่อสร้าง วัสดุสำนักงาน เครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นต้น

ข้อกําหนดด้านคุณภาพที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นที่เชื่อถือ เป็นที่ยอมรับ และสร้าง ความมั่นใจให้ับผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อยกระดับ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด และสอดคล้องกับนโยบาย OTOP
“เครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)” ในการรับรองคุณภาพผลิตภณฑ์ชุมชน (มผช.) นั้นผู้รับรอง คือ สมอ. การรับรองไม่ยุ่งยากซับซ้อนและต่างจากการให้การ รับรอง เครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการ รับรองคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนของ สมอ. ซึ่งเป็นข้อกำหนดด้านคุณภาพ ที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อให้สินค้าเป็นที่เชื่อถือ เป็นที่ยอมรับ และสร้าง ความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการเลือก ซื้อผลิตภัณฑ์ โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อยกระดับ คุณภาพของ ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และสอดคล้องกับนโยบาย OTOP.

เครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้าที่ผลิตและจัดจำหน่ายโดยผู้ประกอบการ SME ที่เป็นมาตรฐานกำหนดเกณฑ์คุณภาพของผู้ประกอบการ SME เพื่อส่งเสริมและยกระดับคุณภาพสินค้าให้เป็นที่ยอมรับของตลาดไม่ว่าจะเป็นทั้งในและต่างประเทศ
“เครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรมเอส (มอก.เอส)” คือเครื่องหมายรับรองคุณภาพให้กับ สินค้าหรือบริการที่ผลิตจำหน่ายหรือบริการโดยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด ย่อม (SMEs) เป็นการกำหนดมาตรฐานการผลิตในผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อุตสาหกรรมขนาด ใหญ่ สมอ.จึงได้ออกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เพื่อผู้ประกอบการเอสเอ็มอี หรือวิสาหกิจชุมชนที่ต้องการเครื่องหมายการันตีสินค้าที่ผลิตขึ้นจำหน่าย เพื่อเป็น เครื่องรองรับ และให้ความมั่นใจต่อผู้ซื้อ โดยให้ชื่อว่า “มอก.เอส” ทั้งนี้จะเป็นการ กำหนดมาตรฐานการผลิตในผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เพื่อให้ผู้ผลิตรายย่อยที่ผลิตสินค้าจากชุมชน สามารถเข้ามาขอเครื่องหมายรองรับ คุณภาพได้จาก สมอ. เป็นเหมือนอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ถือว่าเป็นเครื่องมือที่จะ พัฒนาผู้ประกอบการไปพร้อมกับการ เพิ่มคุณค่าให้กับสินค้า สร้างรายได้ให้มากขึ้น และ สร้างความเชื่อมั่นให้กับสินค้านั้น ๆ โดยผู้ที่ต้องการจะขอใบรับรองต้องยื่นโดยตรงกับ สมอ. และหากผ่าน การพิจารณาตามเกณฑ์ที่กำหนด ใบรับรองจะอยู่ได้ถึง 3 ปี และ สามารถต่อได้เรื่อย ๆ เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการต่อยอดให้เอสเอ็มอีมีช่องทางที่ดี แข่งขันได้ในตลาดปัจจุบัน

มาตรฐานระบบบริหารงาน เช่น ระบบบริหารงานคุณภาพ ห้องปฏิบัติการ การจัดการความปลอดภัยในโรงเรียน แนวทางการใช้หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน ในองค์กร เป็นต้น ซึ่งผู้ประกอบการสามารถยื่นขอการรับรองระบบการจัดการโดยสมัครใจ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ การยอมรับ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
“เครื่องหมายการรับรองระบบงาน” เป็นเครื่องหมายที่ให้เกิดการยอมรับอย่างเป็นทางการ ว่าหน่วยรับรอง (Certification Body) มีความสามารถในการ ดำเนินการให้การรับรอง กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง เช่น การรับรองระบบงานของหน่วยรับรองระบบคุณภาพ (ISO 9001) การรับรองระบบงานของหน่วยรับรอง ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) การรับรองระบบงานของห้องปฏิบัติการ (ISO/IEC 17025) การรับรอง ระบบงานของหน่วยตรวจ (ISO/IEC
17020) การรับรองระบบงานของหน่วยจด ทะเบียนบุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิ หลักสูตรและองค์กรฝึกอบรมด้านการมาตรฐาน ประโยชน์ของการรับระบบงาน

1) เกิดประโยชน์ต่อการเจรจากับประเทศคู่ค้าในการยอมรับร่วมในผลการตรวจสอบ และการรับรอง
2) เพิ่มขีดความสามารถทางด้านการค้าของประเทศและเกิดความโปร่งใสทางการค้า
3) เกิดเอกภาพของระบบการรับรองหน่วยงานที่ดำเนินกิจกรรมด้านการมาตรฐานใน ประเทศ และเป็นหลักในการส่งเสริมสนับสนุนงานบริหารการจัดการด้านอื่น ซึ่งจะ เกิดขึ้นในระบบการมาตรฐานต่อไป